Preklad slovenskej morfémy “u” do angličtiny

Slovenská morféma u má v slovenčine niekoľko významov. Medzi najhlavnejšie patria tri: vyjadrenie dokonavosti, budúcnosti a schopnosti vykonať určitú činnosť (v čase). Príkladom prvého a druhého významu je napr. sloveso upiecť, ukradnúť apod. Do tretej skupiny patria slovesá ako uniesť, udržať a ďalšie.

Dokonavosť sa však v bežných oznamovacích vetách často stráca. Ak chceme preložiť do angličtiny vetu Upečiem koláč., nie je potrebné sa dokonavosťou nijako zvlášť zaoberať. Ak teda povieme I shall bake a cake., preklad bude v poriadku a násilné vyjdrenie dokonavosti, napr. vo vete I shall have baked a cake. by bolo v angličtine negramatické, hoci má pôvodná veta v slovenčine striktne aj tento význam. V anglickej vete sa žiada doplnenie časovej príslovky, o čom sa dá presvedčit i tak, že si vygúglite slovné spojenie I will have visited , pretože na webe sa toho moc nepečie.

Preklad prvých dvoch významov do angličtiny teda zväčša vybavíme anglickým pomocným slovesom will v jeho časovom význame.

Ak je to s prekladom tretieho významu? Tu sa zjavne ponúka anglické modálne sloveso can. Vetičku Unesieš túto tašku? najlepšie preložíme ako Can you carry this bag?. Aká je tá slovenčina kompaktná, ak jej stačí jednopísmenová morféma na vyjadenie až troch slovesných významov, na ktoré angličtina potrebuje až dve pomocné slovesá, pričom významový odtieň dokonavosti sa dokonca stráca!

Iste ste počuli známu sentenciu, ktorá hovorí, že pochopiť znamená nájsť vhodnú analógiu. V amatérskej lingvistike toto pravidlo v dobrom Chomskyovskom duchu preformulujeme takto: Pochopiť znamená nájsť vhodnú transformáciu. Vyššie uvedené skutočnosti teda môžeme zhrnúť vo forme interlingválnej transformácie hoci aj takto:

Túto záverečnú, ľahko zapamätateľnú formulku možno považovať za efektívne zhrnutie predchádzajúcich riadkov.

NM

P.S.: Jestvuje ešte jeden významový odtieň u-morfémy, ktorý by sa azda dal zahrnúť pod hlavičku “dokonavý vid”, avšak predsa mi nedá ho nespomenúť separátne. Ide o slovesá typu utrápiť, uchodiť, apod., vyjadrujúce dosiahnutie akéhosi hraničného stavu opakovaním činnosti, s negatívnou konotáciou. Na tomto mieste uvediem len príslušnú transformáciu, príklady vám iste samé zídu na um: Umorf(SK) - > Vi + Advto death(EN)

Ak vás desí index príslovky vo vyššie uvedenej formulke, treba si uvedomiť, že aj samotný život je zľava ohraničený narodením a sprava smrťou. Nenaháňajte sa preto za peniazmi; sláva a uznanie ich v mnohom predčia.